Javni oglas za prijem na neodređeno vrijeme

Javni oglas za prijem na neodređeno vrijeme

- March 30, 2020

JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik, na osnovu Odluke vršioca dužnosti direktora Ustanove br. 141/20 od 20.03.2020. godine, objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

uz probni rad

 

  • spremačica                                                                                                1 izvršilac

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme a probni rad traje 2 mjeseca.

Radno mjesto „spremačica“ obuhvata poslove i radne zadatke:

  • čisti, pere i sprema bolesničke sobe i ostale prostorije u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost,
  • dezinficira prostorije, predmete i pribor,
  • odstranjuje ostatke hrane i smeće,
  • skuplja i odnosi prljavo rublje i posteljinu i doprema čisto rublje i posteljinu po potrebi,
  • priprema i doprema sredstva za čišćenje,
  • vodi potrebne evidencije i sačinjava izvještaje o urađenom te
  • obavlja i druge poslove po potrebi i nalogu pretpostavljenog, u skladu sa općim aktima Ustanove.

Mjesto rada izabranog kandidata će biti u sjedištu Ustanove u Travniku a prosječno radno vrijeme iznosi 7,5 sati dnevno.

Pored zakonom propisanih općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju imati završenu osnovnu školu.

Kandidati sa urednim, potpunim i blagovremenim prijavama će biti pozvani na intervju, o čemu će biti naknadno obaviješteni. Intervju će se bodovati.

Prijava na oglas treba sadržavati lične podatke kandidata, adresu stanovanja, kraću biografiju i kontakt telefon.

Uz prijavu se prilaže svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih (za udate kandidatkinje i izvod iz matične knjige vjenčanih) i kopija lične karte, kao i dokaz o eventualnom pripadanju kategoriji demobilisanih branitelja ili drugoj sličnoj kategoriji, čime bi se ostvarivala prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima.

Svi navedeni dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne stariji od šest mjeseci.

Uvjerenje o nekažnjavanju i nevođenju krivičnog postupka, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad, naknadno će dostaviti samo izabrani kandidat.

Prijave sa dokaznom dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenoj neprovidnoj koverti lično na protokol Ustanove ili poštom preporučeno na adresu JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik, 72270 Travnik, Bašbunar b.b.

Na koverti je potrebno napisati adresu pošiljaoca i naznačiti „Prijava na javni oglas-ne otvarati“.

Eventualne dodatne informacije se mogu dobiti u Općoj i pravnoj službi Ustanove na tel. br. 030/513-948 od 9,00 do 14,00 sati svakim radnim danom.

Javni oglas ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave biće odbačene.

 

JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik