Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

- May 30, 2020

JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik, na osnovu Odluke vršioca dužnosti direktora Ustanove br. 276/20 od 28.05.2020. godine, objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

magistar farmacije                                                                            1 izvršilac

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

 

Radno mjesto „magistar farmacije“ obuhvata poslove i radne zadatke:

 • organizuje rad apoteke Ustanove,
 • brine o snabdjevenosti apoteke lijekovima i medicinskim sredstvima i blagovremeno izvještava o onome što nedostaje,
 • nadzire i kontroliše smještaj i čuvanje lijekova i medicinskih sredstava u skladu sa deklarisanim uvjetima proizvođača
 • izdaje lijekove i medicinska sredstva,
 • kontroliše rokove upotrebe lijekova i potrošnog materijala i uvijek izdaje lijekove i medicinska sredstva starijeg roka upotrebe,
 • izrađuje magistarske i galenske lijekove i pripravke ukoliko bi do izrade došlo,
 • vodi evidencije opojnih droga i otrova,
 • nadzire i kontroliše vođenje ostalih evidencija,
 • učestvuje u postupku javnih nabavki lijekova i medicinskih sredstava,
 • vodi i druge potrebne evidencije i sačinjava izvještaje o urađenom te
 • obavlja i druge poslove po potrebi i nalogu pretpostavljenog, s ciljem liječenja pacijenata Ustanove i osiguranja racionalne i efikasne farmakoterapije u skladu sa općim aktima Ustanove.

Mjesto rada izabranog kandidata će biti u sjedištu Ustanove u Travniku a prosječno radno vrijeme iznosi 7,5 sati dnevno.

Pored zakonom propisanih općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidat mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • da ima završen farmaceutski fakultet, da ima licencu za samostalan rad izdatu od nadležne komore, da ima položen stručni ispit i radno iskustvo od godinu dana u struci.

Kandidati sa urednim, potpunim i blagovremenim prijavama će biti pozvani na pismeni test i intervju, o čemu će biti naknadno obaviješteni. Pismeni test i intervju će se bodovati.

Prijava na oglas treba sadržavati lične podatke kandidata, adresu stanovanja, kraću biografiju i kontakt telefon.

Uz prijavu se prilaže svjedočanstvo o stručnoj spremi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licenca nadležne komore, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih (za udate kandidatkinje i izvod iz matične knjige vjenčanih), uvjerenje o radnom iskustvu i kopija lične karte.

Svi navedeni dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne stariji od šest mjeseci.

Uvjerenje o nekažnjavanju i nevođenju krivičnog postupka, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad, naknadno će dostaviti samo izabrani kandidat.

Prijave sa dokaznom dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenoj neprovidnoj koverti lično na protokol Ustanove ili poštom preporučeno na adresu JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik, 72270 Travnik, Bašbunar b.b.

Na koverti je potrebno napisati adresu pošiljaoca i naznačiti „Prijava na javni oglas-ne otvarati“.

Eventualne dodatne informacije se mogu dobiti u Općoj i pravnoj službi Ustanove na tel. br. 030/513-948 od 9,00 do 14,00 sati svakim radnim danom.

Javni oglas ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave biće odbačene.

 

JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik