Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

- November 23, 2020

 

JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik, na osnovu Odluke vršioca dužnosti direktora Ustanove br. 696/20 od 19.11.2020. godine, objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

ljekar na odjelu                                                                                      1 izvršilac.

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme a probni rad traje 3 mjeseca.

Radno mjesto „ljekar na odjelu“ obuhvata poslove i radne zadatke:

  • radi na obradi, pregledu i liječenju bolesnika na odjelu,
  • upućuje bolesnike na laboratorijsko dijagnostičke pretrage radi postavljanja dijagnoze,
  • prati uspješnost dijagnostike te terapeutskih i preventivnih postupaka,
  • učestvuje u radu stručnog vijeća Ustanove,
  • učestvuje u ostvarivanju prihvaćenog programa mjera zdravstvene zaštite,
  • vodi i potrebne evidencije i sačinjava izvještaje o urađenom te
  • obavlja i druge poslove po potrebi i nalogu pretpostavljenog, s ciljem liječenja pacijenata Ustanove u skladu sa općim aktima Ustanove.

Mjesto rada izabranog kandidata će biti u sjedištu Ustanove u Travniku a prosječno radno vrijeme iznosi 7,5 sati dnevno.

Pored zakonom propisanih općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidat mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • da ima završen medicinski fakultet (VSS), da ima licencu za samostalan rad izdatu od nadležne komore i da ima položen stručni ispit.

Kandidati sa urednim, potpunim i blagovremenim prijavama će biti pozvani na pismeni test i intervju, o čemu će biti naknadno obaviješteni. Pismeni test i intervju će se bodovati.

Prijava na oglas treba sadržavati lične podatke kandidata, adresu stanovanja, kraću biografiju i kontakt telefon.

Uz prijavu se prilažu:

  • diploma o završenom fakultetu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licenca nadležne komore, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih (za udate kandidatkinje i izvod iz matične knjige vjenčanih) i kopija lične karte.

Uvjerenje o nekažnjavanju i o zdravstvenoj sposobnosti za rad, naknadno će dostaviti samo izabrani kandidat.

Prijave sa dokaznom dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenoj neprovidnoj koverti lično na protokol Ustanove ili poštom preporučeno na adresu JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik, 72270 Travnik, Bašbunar b.b.

Na koverti je potrebno napisati adresu pošiljaoca i naznačiti „Prijava na javni oglas-ne otvarati“.

Eventualne dodatne informacije se mogu dobiti u Općoj i pravnoj službi Ustanove na tel. br. 030/513-948 od 9,00 do 14,00 sati svakim radnim danom.

Javni oglas ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave biće odbačene.