Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

- October 1, 2021

JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, na osnovu Odluke direktora Ustanove br. 519/21 od 22.09.2021. godine, objavljuje

J A V N I   O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 • Rukovalac uređajima u RTG kabinetu                                   1 izvršilac  

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Radno mjesto „rukovalac uređajima u RTG kabinetu“ obuhvata poslove i radne zadatke:

 • brine se i odgovara za tehničku ispravnost RTG aparata,
 • obavještava o nedostatku materijala neophodnih za rad RTG kabineta,
 • priprema pacijente, uređaje i sredstva za dijagnostički i terapijski postupak,
 • utvrđuje redoslijed prijema pacijenata i postupak koji treba obaviti, te se informiše o pacijentovim eventualnim smetnjama za dijagnostički i terapijski postupak,
 • izvodi radiografiju i tomografiju standardnim i specijalnim tehnikama,
 • prosvjetljava i izrađuje ciljane snimke,
 • brine se i odgovara da učinjeni snimci imaju potrebni nivo kvaliteta,
 • asistira ljekaru kod specijalnih pretraga (holecistografija, bronhiografija, i slično),
 • provodi zdravstveno vaspitanje pacijenata,
 • provodi mjere zaštite od jonizujućeg zračenja,
 • vodi potrebne evidencije i sačinjava izvještaje o urađenom,
 • odgovara za rad i disciplinu u kabinetu te
 • obavlja i druge poslove po potrebi i nalogu pretpostavljenog, u skladu sa općim aktima Ustanove.

Mjesto rada izabranog kandidata će biti u sjedištu Ustanove u Travniku a prosječno radno vrijeme iznosi 7,5 sati dnevno.

Pored zakonom propisanih općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • da imaju završenu višu školsku spremu (VŠ)  ili I ciklus studija za bačelora radiološke tehnologije sa 180 ili 240 CTS, da imaju licencu za samostalan rad izdatu od nadležne komore i da imaju položen stručni ispit.

Kandidati sa urednim, potpunim i blagovremenim prijavama će biti pozvani na pismeni test i intervju, o čemu će biti naknadno obaviješteni. Pismeni test i intervju će se bodovati.

Prijava na oglas treba sadržavati lične podatke kandidata, adresu stanovanja, kraću biografiju i kontakt telefon.

Uz prijavu se prilažu:

 • diploma o završenoj školi/fakultetu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licenca nadležne komore, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih (za udate kandidatkinje i izvod iz matične knjige vjenčanih) i kopija lične karte.

Svi navedeni dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne stariji od šest mjeseci.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad, naknadno će dostaviti samo izabrani kandidat.

Prijave sa dokaznom dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenoj neprovidnoj koverti lično na protokol Ustanove ili poštom preporučeno na adresu JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik, 72270 Travnik, Bašbunar b.b.

Na koverti je potrebno napisati adresu pošiljaoca i naznačiti „Prijava na javni oglas-ne otvarati“.

Eventualne dodatne informacije se mogu dobiti u Općoj i pravnoj službi Ustanove na tel. br. 030/513-948 od 9,00 do 14,00 sati svakim radnim danom.

Javni oglas ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave biće odbačene.