Oglas za prijem u radni odnos

Oglas za prijem u radni odnos

- May 18, 2022

JAVNA USTANOVA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU TRAVNIK

____________________________________________________________________________________

Ul. Bašbunar br. 5, 72270 Travnik; Telefoni: Centrala ++387 30 511-553;  Direktor 511-557;  Dežurni ljekar 511-554; Računovodstvo 511-556;  Pravna služba 513-948;  Fax 511-557;  WWW.jubpbt.com; E-mail: info@jubpbt.com;

 Transakcijski račun kod UniCredit banke d.d. broj: 3389002207840484;  Identifikacijski broj: 4236028220004; 

Djelatnost 86.10;  Poreski broj: 09000918;  Registar Kantonalnog suda u Novom Travniku broj: US/II-15/04.

JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik, na osnovu Odluke direktora Ustanove br. 265/22 od 12.05.2022. godine, objavljuje

J A V N I   O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 1. za radno mjesto „stručni saradnik za pravne poslove“          1 izvršilac,
 2. za radno mjesto „rukovalac uređajima u RTG kabinetu“      1 izvršilac,
 3. za radno mjeso „nadzorna medicinska sestra/tehničar“         3 izvršioca,
 4. za radno mjesto „medicinska sestra/tehničar na odjelu“        5 izvršilaca,
 5. za radno mjesto „spremačica“                                                3 izvršioca i

Radni odnos se za sva radna mjesta zasniva na neodređeno vrijeme.

 1. Radno mjesto „stručni saradnik za pravne poslove“ obuhvata poslove i radne zadatke:
 2. priprema sve vrste dokumentacije za prijavu Ustanove na konkurse za dodjelu sredstava,
 3. planira i priprema implementaciju projekta u slučaju dodjele sredstava Ustanovi,
 4. sarađuje sa nadležnim organima i organizacijama u oblasti zdravstvenog osiguranja,
 5. obavlja administrativne poslove prilikom zasnivanja, prestanka ili promjene karakteristika radnog odnosa radnika Ustanove te prijavljuje zasnivanje, prestanak ili promjenu karakteristika radnog odnosa radnika Ustanove nadležnim tijelima,
 6. čuva dokumentaciju i podatke radnika Ustanove iz oblasti radnih odnosa,
 7. izrađuje odgovarajuće akte iz oblasti radnih odnosa,
 8. popunjava zdravstvene legitimacije radnika Ustanove i članova njihovih porodica,
 9. priprema dokumentaciju za ocjenu radne sposobnosti radnika Ustanove,
 10. vodi evidencije i popunjava prijave o nesrećama na radu,
 11. vodi potrebne evidencije i sačinjava izvještaje o urađenom te
 12. obavlja i druge poslove po potrebi i nalogu pretpostavljenog, u skladu sa općim aktima Ustanove.
 13. Radno mjesto „rukovalac uređajima u RTG kabinetu“ obuhvata poslove i radne zadatke:
 14. brine se i odgovara za tehničku ispravnost uređaja u RTG kabinetu,
 15. nabavlja materijal neophodan za rad uređaja u RTG kabinetu,
 16. priprema pacijente, aparaturu i sredstva za dijagnostički i terapijski postupak,
 17. utvrđuje redoslijed prijema pacijenata i postupak koji treba obaviti, te se informiše o pacijentovim eventualnim smetnjama za dijagnostički i terapijski postupak,
 18. izvodi radiografiju standardnim i specijalnim radiografskim tehnikama,
 19. prosvjetljava i izrađuje ciljane snimke,
 20. brine se i odgovara da učinjeni snimci imaju potrebni nivo kvaliteta,
 21. asistira ljekaru kod specijalnih pretraga (holecistografija, bronhiografija, i slično),
 22. provodi zdravstveno vaspitanje pacijenata,
 23. provodi mjere zaštite od jonizujućeg zračenja,
 24. vodi potrebne evidencije i sačinjava izvještaje o urađenom,
 25. odgovara za rad i disciplinu u kabinetu te
 26. obavlja i druge poslove po potrebi i nalogu pretpostavljenog, u skladu sa općim aktima Ustanove.
 27. Radno mjesto „nadzorna medicinska sestra/tehničar“ obuhvata poslove i radne zadatke:
 28. obezbjeđuje stalan rad sa pacijentima,
 29. pruža pacijentima potrebnu njegu, zavisno od vrste i namjene bolničkog odjela,
 30. asistira kod pregleda pacijenata, odnosno kod vršenja određenih medicinsko tehničkih radnji,
 31. organizuje prikupljanje od pacijenata biološkog materijala za potrebne laboratorijske analize i funkcionalno dijagnostičke testove,
 32. rukuje odgovarajućim elektronskim i elektromedicinskim aparatima i prati vitalne funkcije pacijenata,
 33. dijeli ordiniranu terapiju, daje infuzije te transfuzije krvi i krvnih derivata,
 34. provodi oksigenu terapiju,
 35. prima novoprimljenog pacijenta na odjel i upoznaje ga sa kućnim redom Ustanove,
 36. nadzire održavanje lične higijene kod pacijenata sa težom bolešću,
 37. kontroliše vitalne znake i unosi ih u temperaturnu listu,
 38. prisustvuje vizitama i izvještava pretpostavljenog o stanju pacijenata,
 39. stara se da pacijent dobije hranu na vrijeme, uključujući i dijetalnu ishranu prema vrsti bolesti,
 40. nadzire ishranu nepokretnih bolesnika,
 41. nadzire rad spremačica na odjelu,
 42. provodi zdravstveno vaspitanje pacijenata,
 43. stara se da se obave neophodni poslovi i provedu propisane procedure kod umrlih pacijenata,
 44. vodi potrebne evidencije i sačinjava izvještaje o urađenom,
 45. odgovara za rad i disciplinu na odjelu na kome djeluje te
 46. obavlja i druge poslove po potrebi i nalogu pretpostavljenog, u skladu sa općim aktima Ustanove.
 47. Radno mjesto „medicinska sestra/tehničar na odjelu“ obuhvata poslove i radne zadatke:
 48. obavlja opću njegu pacijenata (lična higijena pacijenta i njegove bliže okoline te ishrana teže bolesnih pacijenata),
 49. obavlja određene medicinsko-tehničke radnje i pomaže ljekaru kod pregleda pacijenta,
 50. priprema sanitetski materijal, pribor i instrumente za dezinfekciju, odnosno sterilizaciju,
 51. prikuplja od pacijenata biološki materijal za potrebne laboratorijske analize i funkcionalno dijagnostičke testove,
 52. u saradnji sa nadzornom medicinskom sestrom/tehničarem dijeli ordiniranu terapiju i provodi specijalnu njegu pacijenata,
 53. provodi zdravstveno vaspitanje pacijenata,
 54. poduzima mjere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija,
 55. vodi potrebne evidencije i sačinjava izvještaje o urađenom,
 56. odgovara za rad i disciplinu na odjelu na kome djeluje te
 57. obavlja i druge poslove po potrebi i nalogu pretpostavljenog, u skladu sa općim aktima Ustanove.
 58. Radno mjesto „spremačica“ obuhvata poslove i radne zadatke:
 59. čisti, pere i sprema bolesničke sobe i ostale prostorije u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost,
 60. dezinficira prostorije, predmete i pribor,
 61. odstranjuje ostatke hrane i smeće,
 62. skuplja i odnosi prljavo rublje i posteljinu i doprema čisto rublje i posteljinu po potrebi,
 63. priprema i doprema sredstva za čišćenje,
 64. vodi potrebne evidencije i sačinjava izvještaje o urađenom te
 65. obavlja i druge poslove po potrebi i nalogu pretpostavljenog, u skladu sa općim aktima Ustanove.

Mjesto rada izabranih kandidata će biti u sjedištu Ustanove u Travniku a prosječno radno vrijeme iznosi 7,5 sati dnevno.

Pored zakonom propisanih općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju  ispunjavati i sljedeće uvjete:

 1. za radno mjesto pod 1 da imaju završen pravni fakultet (VII stepen) ili završen studij za bačelora pravnih nauka sa najmanje 240 ECTS bodova i najmanje godinu dana radnog iskustva u struci,
 2. za radno mjesto pod 2 da imaju završen  Iciklus studija za bačelora radiološke tehnologije sa 180 ili 240 ECTS bodova, licencu za samostalan rad izdatu od nadležne komore, položen stručni ispit i najmanje godinu dana radnog iskustva  u struci,
 3. za radno mjesto pod 3 da imaju završen  Iciklus studija zdravstvene njege ili sestrinstva sa 180 ECTS bodova,  licencu za samostalan rad izdatu od nadležne komore, položen stručni ispit i najmanje godinu dana radnog iskustva  u struci,
 4. za radno mjesto pod 4 da imaju završenu srednju medicinsku školu (SSS), licencu za samostalan rad izdatu od nadležne komore i položen stručni ispit i
 5. za radno mjesto pod 5 da imaju završenu osnovnu školu.

Kandidati sa urednim, potpunim i blagovremenim prijavama će biti pozvani na pismeni test i intervju, o čemu će biti naknadno obaviješteni. Pismeni test za kandidate za radno mjesto pod 1 će se uglavnom odnositi  na propise o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju i radnim odnosima. Kandidati za radno mjesto pod 5 će biti pozvani samo na intervju. Pismeni test i intervju će se bodovati.

Prijava na oglas treba sadržavati lične podatke kandidata, adresu stanovanja, kraću biografiju i kontakt telefon.

Uz prijavu se prilaže:

 1. za radno mjesto pod 1 diploma o završenom fakultetu, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih (za udate kandidatkinje i izvod iz matične knjige vjenčanih), uvjerenje o radnom iskustvu i kopija lične karte.
 2. za radno mjesto pod 2 diploma o završenom fakultetu, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licenca nadležne komore, uvjerenje o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih (za udate kandidatkinje i izvod iz matične knjige vjenčanih), uvjerenje o radnom iskustvu i kopija lične karte.
 3. za radno mjesto pod 3 diploma o završenom fakultetu, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licenca nadležne komore, uvjerenje o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih (za udate kandidatkinje i izvod iz matične knjige vjenčanih), uvjerenje o radnom iskustvu i kopija lične karte.
 4. za radno mjesto pod 4 svjedočanstvo o završenoj medicinskoj školi, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licenca nadležne komore, uvjerenje o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih (za udate kandidatkinje i izvod iz matične knjige vjenčanih) i kopija lične karte i
 5. za radno mjesto pod 5 svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, uvjerenje o državljanstvu,  uvjerenje o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih (za udate kandidatkinje i izvod iz matične knjige vjenčanih) i kopija lične karte.

Uz prijavu se za sva radna mjesta može priložiti i dokaz o eventualnom pripadanju kategoriji demobilisanih branitelja ili drugoj sličnoj kategoriji, čime bi se ostvarivala prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima.

Svi navedeni dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne stariji od šest mjeseci.

Uvjerenje o nekažnjavanju i nevođenju krivičnog postupka, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad, naknadno će po potrebi dostaviti samo izabrani kandidati.

Prijave sa dokaznom dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenoj neprovidnoj koverti lično na protokol Ustanove ili poštom preporučeno na adresu JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, 72270 Travnik, Bašbunar b.b.

Na koverti je potrebno napisati adresu pošiljaoca i naznačiti „Prijava na javni oglas za radno mjesto _______________-ne otvarati“.

Eventualne dodatne informacije se mogu dobiti u Općoj i pravnoj službi Ustanove na tel. br. 030/513-948 od 9,00 do 14,00 sati svakim radnim danom.

Javni oglas ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave biće odbačene.