JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

- August 24, 2020

JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik, na osnovu Odluke vršioca dužnosti direktora Ustanove br. 471/20 od 24.08.2020. godine, objavljuje

J A V N I    O G L A S
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 • medicinska sestra/tehničar za rad na odjelu 8 izvršilaca

Radni odnos se zasniva na period od 12 mjeseci zbog povećanja obima posla.

Radno mjesto „medicinska sestra/tehničar na odjelu“ obuhvata poslove i radne zadatke:

 • obavlja opću njegu pacijenata (lična higijena pacijenta i njegove bliže okoline te ishrana teže bolesnih pacijenata ),
 • obavlja određene medicinsko-tehničke radnje i pomaže ljekaru kod pregleda pacijenta,
 • priprema sanitetski materijal, pribor i instrumente za dezinfekciju, odnosno sterilizaciju,
 • prikuplja od pacijenata biološki materijal za potrebne laboratorijske analize i funkcionalno dijagnostičke testove,
 • u saradnji sa nadzornom medicinskom sestrom/tehničarem dijeli ordiniranu terapiju i provodi specijalnu njegu pacijenata,
 • provodi zdravstveno vaspitanje pacijenata,
 • poduzima mjere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija,
 • vodi potrebne evidencije i sačinjava izvještaje o urađenom,
 • odgovara za rad i disciplinu na odjelu na kome djeluje te
 • obavlja i druge poslove po potrebi i nalogu pretpostavljenog, u skladu sa općim aktima Ustanove.

Mjesto rada izabranih kandidata će biti u sjedištu Ustanove u Travniku a prosječno radno vrijeme iznosi 7,5 sati dnevno.

Pored zakonom propisanih općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:
da imaju završenu srednju medicinsku školu (SSS), da imaju licencu za samostalan rad izdatu od nadležne komore i da imaju položen stručni ispit.

Kandidati sa urednim, potpunim i blagovremenim prijavama će biti pozvani na pismeni test i intervju, o čemu će biti naknadno obaviješteni. Pismeni test i intervju će se bodovati.

Prijava na oglas treba sadržavati lične podatke kandidata, adresu stanovanja, kraću biografiju i kontakt telefon.

Uz prijavu se prilaže diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licenca nadležne komore, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih (za udate kandidatkinje i izvod iz matične knjige vjenčanih) i kopija lične karte.

Svi navedeni dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od šest mjeseci.

Uvjerenje o nekažnjavanju i nevođenju krivičnog postupka, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad, naknadno će dostaviti samo izabrani kandidati.

Prijave sa dokaznom dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenoj neprovidnoj koverti lično na protokol Ustanove ili poštom preporučeno na adresu JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik, 72270 Travnik, Bašbunar b.b.

Na koverti je potrebno napisati adresu primaoca kao i pošiljaoca i naznačiti „Prijava na javni oglas-ne otvarati“.

Eventualne dodatne informacije se mogu dobiti u Općoj i pravnoj službi Ustanove na tel. br. 030/513-948 od 9,00 do 14,00 sati svakim radnim danom.

Javni oglas ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave biće odbačene.