Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

- October 7, 2020

 

JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik, na osnovu Odluke vršioca dužnosti direktora Ustanove br. 554/20 od 05.10.2020. godine, objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci

 

spremačica                                            2 izvršioca i

kuhar                                                     1 izvršilac

 

Radni odnos se zasniva na period od šest mjeseci zbog povećanja obima posla.

Radno mjesto „spremačica“ obuhvata poslove i radne zadatke:

 • čisti, pere i sprema bolesničke sobe i ostale prostorije u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost,
 • dezinficira prostorije, predmete i pribor,
 • odstranjuje ostatke hrane i smeće,
 • skuplja i odnosi prljavo rublje i posteljinu te nečist zavojni materijal i doprema čisto rublje i posteljinu po potrebi,
 • pomaže pri prijenosu pacijenata i umrlih,
 • priprema i doprema sredstva za čišćenje,
 • vodi potrebne evidencije i sačinjava izvještaje o urađenom te
 • obavlja i druge poslove po potrebi i nalogu pretpostavljenog, u skladu sa općim aktima Ustanove.

Radno mjesto „kuhar“ obuhvata poslove i radne zadatke:

 • učestvuje u sastavljanju jelovnika za bolesnike, uvažavajući dijetalni način ishrane,
 • spravlja kuhana i druga jela, kolače i pecivo,
 • trebuje svakodnevno materijal potreban za pripremu obroka,
 • organizuje i priprema potreban broj obroka za pacijente i dežurno osoblje, prema utvrđenom jelovniku i normativima,
 • vodi računa o racionalnom trošenju namirnica prilikom pripreme obroka i brine da obroci budu spremljeni po jelovniku i dijetama,
 • stara se da kvalitet pripremljnih obroka bude na potrebnom nivou i da isti budu blagovremeno podijeljeni,
 • prisustvuje podjeli hrane u trpezariji
 • prati eventualne primjedbe pacijenata na kvalitet i kvantitet obroka te poduzima potrebne mjere na otklanjanju nedostataka,
 • vodi računa o održavanju čistoće u prostoru kuhinje,
 • vodi potrebne evidencije i sačinjava izvještaje o urađenom te
 • obavlja i druge poslove po potrebi i nalogu pretpostavljenog, u skladu sa općim aktima Ustanove.

Mjesto rada izabranih kandidata će biti u sjedištu Ustanove u Travniku a prosječno radno vrijeme iznosi 7,5 sati dnevno.

Pored zakonom propisanih općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • za radno mjesto pod 1. da imaju završenu osnovnu školu (OŠ) i
 • za radno mjesto pod 2. da imaju završenu školu za zanimanje „kuhar“ III stepena složenosti i godinu dana radnog iskustva.

Kandidati sa urednim, potpunim i blagovremenim prijavama će biti pozvani na pismeni test (za zanimanje pod 2.) i intervju, o čemu će biti naknadno obaviješteni. Pismeni test i intervju će se bodovati.

Prijava na oglas treba sadržavati lične podatke kandidata, adresu stanovanja, kraću biografiju i kontakt telefon.

Uz prijavu se prilaže diploma o završenoj školi, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih (za udate kandidatkinje i izvod iz matične knjige vjenčanih) i kopija lične karte.

Svi navedeni dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji  ne starijoj od šest mjeseci.

Uvjerenje o nekažnjavanju i nevođenju krivičnog postupka, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad, naknadno će dostaviti samo izabrani kandidati.

Prijave sa dokaznom dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenoj neprovidnoj koverti lično na protokol Ustanove ili poštom preporučeno na adresu JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik, 72270 Travnik, Bašbunar b.b.

Na koverti je potrebno napisati adresu primaoca kao i pošiljaoca  i naznačiti „Prijava na javni oglas-ne otvarati“.

Eventualne dodatne informacije se mogu dobiti u Općoj i pravnoj službi Ustanove na tel. br. 030/513-948 od 9,00 do 14,00 sati svakim radnim danom.

Javni oglas ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave biće odbačene.