Javni oglas za prijem u radni odnos

Javni oglas za prijem u radni odnos

- January 7, 2021

JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, na osnovu Odluke vršioca dužnosti direktora Ustanove br. 02/21 od 05.01.2021. godine, objavljuje

J A V N I   O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

  • inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike                                   1 izvršilac  

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Radno mjesto „inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike“ obuhvata poslove i radne zadatke:

  • samostalno radi na izradi složenih analiza krvi, urina i drugih bioloških materijala,
  • kontroliše uzimanje uzoraka i obradu dobijenih rezultata,
  • priprema reagense i standardne otopine,
  • radi na održavanju mjernih instrumenata,
  • vodi potrebne evidencije i sačinjava izvještaje o urađenom,
  • odgovara za rad i disciplinu u laboratoriji te
  • obavlja i druge poslove po potrebi i nalogu pretpostavljenog, u skladu sa općim aktima Ustanove.

Mjesto rada izabranog kandidata će biti u sjedištu Ustanove u Travniku a prosječno radno vrijeme iznosi 7,5 sati dnevno.

Pored zakonom propisanih općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • da ima završenu višu školsku spremu (VŠ)  ili Iciklus studija za bačelora laboratorijske tehnologije sa 180 ili 240 CTS, da ima licencu za samostalan rad izdatu od nadležne komore i da ima položen stručni ispit.

Kandidati sa urednim, potpunim i blagovremenim prijavama će biti pozvani na pismeni test i intervju, o čemu će biti naknadno obaviješteni. Pismeni test i intervju će se bodovati.

Prijava na oglas treba sadržavati lične podatke kandidata, adresu stanovanja, kraću biografiju i kontakt telefon.

Uz prijavu se prilažu:

  • diploma o završenom fakultetu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licenca nadležne komore, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih (za udate kandidatkinje i izvod iz matične knjige vjenčanih) i kopija lične karte.

Svi navedeni dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne stariji od šest mjeseci.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad, naknadno će dostaviti samo izabrani kandidati.

Prijave sa dokaznom dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenoj neprovidnoj koverti lično na protokol Ustanove ili poštom preporučeno na adresu JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik, 72270 Travnik, Bašbunar b.b.

Na koverti je potrebno napisati adresu pošiljaoca i naznačiti „Prijava na javni oglas-ne otvarati“.

Eventualne dodatne informacije se mogu dobiti u Općoj i pravnoj službi Ustanove na tel. br. 030/513-948 od 9,00 do 14,00 sati svakim radnim danom.

Javni oglas ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave biće odbačene.