Konkurs za izbor doktora medicine na specijalizaciju

Konkurs za izbor doktora medicine na specijalizaciju

- March 14, 2022

JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, na osnovu člana 154. stav (1) Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl. novine FBiH br. 46/10 i 75/13), realizirajući akt Federalnog ministarstva zdravstva br. 02-33-7755/21 od 30.12.2021. godine o Planu potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika SBK/KSB za 2021. godinu, a prema obavještenju Ministra zdravstva i socijalne politike SBK/KSB Travnik br. 08-33-3300/21-23 od 11.01.2022. godine, kao i na osnovu Odluke direktora Ustanove br. 134/22 od 07.03.2022. godine, objavljuje

K O N K U R S

za izbor doktora medicine na specijalizaciju

Specijalizacija iz onkologije i radioterapije                              1 doktor medicine i

Specijalizacija iz pulmologije                                                   1 doktor medicine.

Pored zakonom propisanih općih uvjeta, kandidat za specijalizaciju mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • da je zdravstveni radnik visoke stručne spreme (završen medicinski fakultet), da ima licencu za samostalan rad, da ima položen stručni ispit, da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci po položenom stručnom ispitu, da poznaje jedan strani jezik i da poznaje rad na računaru.

Kriteriji za utvrđivanje redoslijeda kandidata su:

  • dužina trajanja studija, prosjek ocjena za vrijeme studija, nagrade za vrijeme studija i radni staž nakon ispunjenja uvjeta za specijalizaciju.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan dostaviti slijedeće:

  • kraća biografija, izvod iz matične knjige rođenih, ovjerena kopija fakultetske diplome, ovjerena kopija licence za samostalan rad, ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu, ovjerena kopija spiska položenih ispita tokom studija sa ocjenama, uključujući i prosječnu ocjenu, potvrda o dužini studiranja, uvjerenje o radnom iskustvu u struci po položenom stručnom ispitu, dokaz o poznavanju stranog jezika, dokaz o nagradama za vrijeme studija, uvjerenje o radnom iskustvu nakon ispunjenja uvjeta za specijalizaciju i dokaz o poznavanju rada na računaru.

Bodovanje uvjeta kandidata će se vršiti po postupku propisanom Pravilnikom o kriterijima za prijem specijalizanata (Sl. novine FBiH br. 102/13, 55/14 i 99/19). Svi prijavljeni kandidati sa potpunim i blagovremenim prijavama će biti pozvani na razgovor u roku od 30 dana po isteku roka za podnošenje prijava po konkursu. Razgovor će se bodovati.

Prijave na konkurs, sa dokazima o ispunjavanju uvjeta konkursa, ne starijima od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave, dostavljaju se na adresu: JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, 72270 Travnik, ul. Bašbunar br. 5 ili neposredno protokolu Ustanove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.