Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

- July 11, 2022

JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, na osnovu Odluke direktora Ustanove br. 398/22 od 30.06.2022. godine, objavljuje

J A V N I   O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 1. za radno mjesto „medicinska sestra/tehničar na odjelu“        5 izvršilaca

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Radno mjesto „medicinska sestra/tehničar na odjelu“ obuhvata poslove i radne zadatke:

 • obavlja opću njegu pacijenata (lična higijena pacijenta i njegove bliže okoline te ishrana teže bolesnih pacijenata),
 • obavlja određene medicinsko-tehničke radnje i pomaže ljekaru kod pregleda pacijenta,
 • priprema sanitetski materijal, pribor i instrumente za dezinfekciju, odnosno sterilizaciju,
 • prikuplja od pacijenata biološki materijal za potrebne laboratorijske analize i funkcionalno dijagnostičke testove,
 • u saradnji sa nadzornom medicinskom sestrom/tehničarem dijeli ordiniranu terapiju i provodi specijalnu njegu pacijenata,
 • provodi zdravstveno vaspitanje pacijenata,
 • poduzima mjere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija,
 • vodi potrebne evidencije i sačinjava izvještaje o urađenom,
 • odgovara za rad i disciplinu na odjelu na kome djeluje te
 • obavlja i druge poslove po potrebi i nalogu pretpostavljenog, u skladu sa općim aktima Ustanove.

Mjesto rada izabranih kandidata će biti u sjedištu Ustanove u Travniku a prosječno radno vrijeme iznosi 7,5 sati dnevno.

Pored zakonom propisanih općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju  ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • da imaju završenu srednju medicinsku školu (SSS), licencu za samostalan rad izdatu od nadležne komore i položen stručni ispit.

Kandidati sa urednim, potpunim i blagovremenim prijavama će biti pozvani na pismeni test i intervju, o čemu će biti naknadno obaviješteni. Pismeni test i intervju će se bodovati.

Prijava na oglas treba sadržavati lične podatke kandidata, adresu stanovanja, kraću biografiju i kontakt telefon.

Uz prijavu se prilaže:

 • svjedočanstvo o završenoj medicinskoj školi, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licenca nadležne komore, uvjerenje o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih (za udate kandidatkinje i izvod iz matične knjige vjenčanih) i kopija lične karte.

Uz prijavu se može priložiti i dokaz o eventualnom pripadanju kategoriji demobilisanih branitelja ili drugoj sličnoj kategoriji, čime bi se ostvarivala prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima.

Svi navedeni dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne stariji od šest mjeseci.

Uvjerenje o nekažnjavanju i nevođenju krivičnog postupka, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad, naknadno će po potrebi dostaviti samo izabrani kandidati.

Prijave sa dokaznom dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenoj neprovidnoj koverti lično na protokol Ustanove ili poštom preporučeno na adresu JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, 72270 Travnik, Bašbunar b.b.

Na koverti je potrebno napisati adresu pošiljaoca i naznačiti „Prijava na javni oglas za radno mjesto medicinski tehničar-ne otvarati“.

Eventualne dodatne informacije se mogu dobiti u Općoj i pravnoj službi Ustanove na tel. br. 030/513-948 od 9,00 do 14,00 sati svakim radnim danom.

Javni oglas ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave biće odbačene.